เกี่ยวกับCCW (about)

เราทกุ คนต่างตอ้ งเผชิญหนา้ กับปัญหามากมายในชีวิต
เมอ <ื มีสถานการณ์ใดเกิดขนDึ ผูค้ นย่อมตอ้ งพยายามหาขอ้ มูลทจ <ี ำเป็น
เพอ <ื แกไ้ ขปัญหาของพวกเขาโดยอาศัยทรัพยากรทางสังคมและมนุษย์ทม <ี ีอยู่
เรื <องเช่นนีDไม่ควรมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติใดหรือพำนักในประเทศไหน

แตใ่ นความเป็นจรงิ เป็นแลว้
ไม่ใช่เรอ <ื งง่ายเลยทช <ี าวต่างชาติจะสามารถฝ่ าฟันอุปสรรคขอ้ จำกัดทางดา้ นสังคมและภาษา
เพอ <ื รับรูรั้บทราบขอ้ มูลทจ <ี ำเป็นสำหรับพวกเขา
ดงั นันD หลายคนจึงตกอยใู่ นสถานการณ์ทไ <ี ม่สามารถเขา้ ถึงโปรแกรมความช่วยเหลือ
จากระบบสวัสดิการสังคมซง <ึ พวกเขาควรจะไดรั้บ

นอกจากขอ้ เสียเปรียบดา้ นอุปสรรคทางภาษาแลว้
ชาวต่างชาติทเ <ี ป็นผูห้ ญิงซง <ึ ตอ้ งทนทุกข์ทรมานจากการกดขท <ี างเพศอยแู่ ลว้
ก็ยง <ิ ตอ้ งพบเจอกับปัญหาทซ <ี ับซอ้ นและหลากหลายยง <ิ ขนDึ ไปอีกในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ปัญหาทผ <ี ูห้ ญิงต่างชาติมักตอ้ งเผชิญเสมอ เช่น
การทารุณกรรมและความรุนแรงจากคสู่ มรส (DV) ความขดั แยง้ ในชีวิตสมรส
การหย่ารา้ งและปัญหาทเ <ี กย <ี วขอ้ งอันเนอ <ื งมาจากการหย่ารา้ ง
ปัญหาต่อเนอ <ื งเกย <ี วกับกฎหมายตรวจคนเขา้ เมือง เช่น
การต่ออายุ/เปลี <ยนแปลงสถานะที <อยู่อาศัย
ความตงึ เครยี ดทางเศรษฐกจิ การเลยDี งดูและการศึกษาของบุตร การทารณุ กรรมตอ่ เดก็
สขุ ภาพทงัD ทางกายและจิดใจของผูห้ ญิงและสมาชิกในครอบครัว

ยากเย็นเหลือเกินทผ <ี ูห้ ญิงต่างชาติจะสามารถแกไ้ ขปัญหาเหล่านไDี ด ้
เพราะทรัพยากรทางสังคมที <มีอย่างจำกัด
จึงมีความจำเป็นอย่างยง <ิ ทใ <ี นสังคมญป <ี ุ่นจะตอ้ งมีองค์กรซง <ึ ยน <ื มือมา
ใหค้ วามช่วยเหลือและบริการใหก้ ารปรึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ
เพอ <ื ใหข้ อ้ มูลทเ <ี หมาะสมเพียงพอในการช่วยใหพ้ วกเธอสามารถจัดการปัญหาของตนเองได ้

บรกิ ารใหค้ ำปรกึ ษา CCW

ห้คำปรึกษาปัญหาแก่สตรีชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รับปรึกษาด้วยภาษาไทย ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่น

โดยให้คำปรึกษาแก่

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

สตรีชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากคู่สมรส(ดีวี DV)

สตรีชาวต่างชาติที่มีปัญหากับเรื่องความขัดแย้งกับคู่สมรสหรือกับญาติพี่น้องของคู่สมรสจากการแต่งงานกับคู่สมรสต่างสัญชาติ

สตรีชาวต่างชาติที่มีปัญหากับเรื่องการทำร้ายร่างกายหรือทรมานเด็ก

สตรีที่เลี้ยงลูกเองคนเดียวจากการที่ไม่มีพ่อเด็กหรือตัวเด็กเองที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ กฎหมาย และเรื่องสุขภาพในประเทศญี่ปุ่น

Free dial: 0120-123-397

ccwjpQR code:


*ขอแสดงความขอบคณุ เป็นพิเศษตอ่ องคก์ ร UWW / BNY Mellon:
โปรแกรมใหค้ ำปรกึ ษาโทรฟรใี นปี 2017 ถงึ 2019
ไดรั้บการสนับสนุนจาก องคก์ ร UWW / BNY Mellon

การค้ามนุษย์ บท

2020年5月20日
投稿タイトル

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA